Clicky

Tất cả các thông tin mà quý vị cung cấp đều được GIG Capital bảo mật tuyệt đối ở cấp cao nhất. Nội dung trên chỉ là thông tin đăng ký ban đầu. Các chuyên gia của GIG Capital sẽ đánh giá và thông báo qua Email hoặc số di động mà quý vị đã nhập ở trên chậm nhất trong 7 ngày làm việc.

Các thông tin nhập ở trên cần phải chính xác và xác thực. Nếu sai lệch thông tin sau khi GIG Capital đã xác nhận với khách hàng rằng hồ sơ ban đầu của quý vị đã được duyệt qua bước tiếp theo thì hồ sơ của quý vị sẽ bị hủy ngay lập tức.

GIG Capital “Biến điều kỳ diệu thành sự thật”